Linux系统

Anolis OS

Anolis OS 系统官网

标签:

龙蜥操作系统 (Anolis OS)简介 Anolis OS 8 是 OpenAnolis 社区推出的完全开源、中立、开放的发行版,它支持多计算架构,也面向云端场景优化,兼容 CentOS 软件生态。 Anolis OS 8 旨在为广大开发者和运维人员提供稳定、高性能、安全、可靠、开源的操作系统服务。

数据统计

相关导航

暂无评论

暂无评论...